Toyota RAV4 2,0i 4WD fuel consumption

toyota rav4 2,0i 4wd fuel consumption petrol, diesel, gas